วีซ่าอเมริกาไม่ใช่เรื่องยาก ทำความรู้จักวีซ่าอเมริกา

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2560 22:49:12 น. เข้าชม 44 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

1. ข้อมูลควรรู้ในการขอวีซ่าอเมริกา

– วิธีการขอวีซ่า 
– ขั้นตอนการสมัครและเตรียมเอกสาร 
– อธิบายแบบฟอร์ม DS – 160  
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ PIN  

2. ขั้นตอนในการขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1: ‟ รวบรวมข้อมูล, ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า, กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเตอร์เน็ต, ชำระค่าธรรมเนียม, และ นัดวันสัมภาษณ์วีซ่า”

1. ชำระค่าธรรมเนียม: ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (B-2) เป็นเงิน 5,600 บาท ($USD 140) ณ ที่ทำธนาคาร
2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า (DS-160): ที่  และพิมพ์ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์มคำร้องฯ ซึ่งมีแถบบาร์โค้ดและเลขที่ยืนยันแบบฟอร์มคำร้องฯอยู่  (ใช้เลขบาร์โคดนี้ในการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า)
3. ชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.นัดวันสัมภาษณ์วีซ่า: ทางเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2: ‟ รวบรวมเอกสาร”

1. หนังสือเดินทาง: นำหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ตำ่กว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเดิมเก่าที่หมดอายุแล้ว
2. หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 ที่พิมพ์ออกมา
3. รูปถ่าย: ขนาด 5×5 เซ็นติเมตร พื้นหลังสีขาวไม่มีขอบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ขนาดใบหน้าต้องมากกว่า ร้อยละ 50 ของรูป และต้องเห็นใบหู โปรดอย่าติดกาวหรือเย็บรูปถ่ายกับลวดเย็บกระดาษลงบนช่องที่กำหนดให้บนแบบฟอร์ม DS-160 (อาจใช้ในกรณีที่ รูปดิจิตอลไม่ตรงกับสเป็คในฟอร์ม DS-160 ที่ท่านกรอกบนเวบไซน์)
4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม: ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าฉบับจริงที่ได้จากที่ทำการไปรษณีย์ไทย แผนกวีซ่าจะไม่รับใบเสร็จฉบับสำเนาและใบเสร็จค่าธรรมเนียมจะต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 3: ‟ ในวันสัมภาษณ์”

1. ตรวจสอบเอกสาร: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอกแบบฟอร์มทุกชนิดครบถ้วนสมบูรณ์และได้ลงนามบนแบบฟอร์ม
2. เรียงลำดับเอกสารตามลำดับต่อไปนี้: หนังสือเดินทาง, หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160, ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
3. ระยะเวลา: นำเอกสารทั้งหมดมาที่แผนกกงสุล สถานทูตอเมริกา 1 ชั่วโมงก่อนเวลานัด
4. หน้าต่างสัมภาษณ์: บุคคลากรสถานทูตจะแจ้งให้ท่านไปที่หน้าต่างสัมภาษณ์ที่ท่านควรยื่นเอกสารการสมัคร
5. การพิมพ์ลายนิ้วมือ: เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะพิมพ์ในกรณีที่สัมภาษณ์วีซ่าผ่านเท่านั้น
6. การสัมภาษณ์: โปรดเตรียมแสดงหลักฐานความผูกพันกันถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐอย่างต่อเนื่องของท่าน

เอกสารอื่นๆที่ควรเตรียมไป

1. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
– ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน
– ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
– ในกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา
2. สมุดเงินฝากตัวจริง ของผู้เดินทาง update ย้อนหลัง 6 เดือน
3. สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 6 เดือน (Company pay roll or pay stubs)
4. บัตรประจำตัวพนักงานตัวจริง, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน
5. ใบจองโรงแรม หรือใบเสร็จจองทัวร์ (ในกรณีที่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์)
6. ถ้าผู้เดินทางเป็นผู้หญิงและแต่งงานแล้ว ให้เพิ่ม ทะเบียนสมรส และ สูติบัตรของลูก (ถ้ามี)

3. ข้อมูลอื่นๆ

1. เฉพาะผู้ขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร ซื้อซองไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่สถานทูตฯ ราคา 50 บาท เมื่อไปถึงสถานฑูต (ก่อนเข้าสัมภาษณ์) ผู้เดินทางต้องเข้าแถวซื้อซองไปรษณีย์ที่กรมไปรษณีย์ บริเวณห้องโถงรับรองของสถานฑูต และกรอกฟอร์มขอใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์(Courier Pass Back) จะไปซื้อซองหรือกรอกฟอร์มขอใช้บริการนี้ ที่ไปรษณีย์อื่นไม่ได้

2. หนังสือเดินทางทุกเล่มจะส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสัมภาษณ์)เช่นสัมภาษณ์วันศุกร์ สถานฑูตจะส่งพาสปอร์ตให้ไปรษณีย์ประมาณวันพุธถัดไป และไปรษณีย์ใช้เวลาส่ง EMS อีกประมาณ 1-2 วันรวมเวลาได้รับพาสปอร์ตคืน ประมาณ 5 วันทำการ ( สถานที่ที่ให้จัดส่งพาสปอร์ตจะต้องเป็นที่ที่มีผู้เซ็นต์รับเอกสารด้วยมิฉะนั้นไปรษณีย์จะตีคืน แล้วต้องนำใบรับไปติดต่อรับเองที่ไปรษณีย์เอง)

3. หากผู้เดินทางไม่สะดวกให้จัดส่งหรืออยากได้เร็วกว่า 5 วันทำการ อาจจะแจ้งความจำนงล่วงหน้าขณะที่ซื้อซองไปรษณีย์ EMS กับกรมไปรษณีย์ ว่าผู้เดินทางต้องการไปรับเองที่ไปรษณีย์รองเมือง (พาสปอร์ตทุกเล่มจะถูกส่งไปที่ไปรษณีย์รองเมือง) โดยใช้ใบรับที่ไปรษณีย์ไปแสดง (ปกติไปรับได้ 3-4วันหลังวันสัมภาษณ์ แต่ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อยืนยันข้อมูลอีกที)

ประกาศแนะนำ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น ห้องพัก Weekday Special of January 2018

(เชียงใหม่) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 13 ม.ค. 2561

ราคา 1,650 บาท

เข้าชม 3 ครั้ง

โรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดตราด

(ตราด) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 9 ธ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 13 ครั้ง

ทัวร์เกาะพีพี +อ่าวมาหยา + เกาะไข่ โดยเรือเร็ว

(ภูเก็ต) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 16 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 11 ครั้ง

ลีลาวดีรีโซเทลรามอินทรา

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 13 พ.ย. 2560

ราคา 950 บาท

เข้าชม 14 ครั้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน DD

(อุบลราชธานี) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ต่างประเทศ 7 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : กฤตภาส
  • ความต้องการ : ให้เช่า
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 12 ต.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 12 ต.ค. 2560 22:49:12 น.
  • ที่อยู่ : 5 เทิดราชัน
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0891261024
  • Email : studysquares@hotmail.com